Q&A專區

每學期除了 5 萬元的學雜費外,是否還需繳交其他費用

              沒有其他費用了

是否可辦助學貸款及減免

              助學貸款: 暑假學期不得辦理就學貸款,其餘學期可以辦理。

              學雜費減免: 只要符合教育部規定項目,每學期皆可辦理。

選課事宜

              絕大部分課程排成晚上或週末進行,白天以少數選修課為主。

報考資格

              大學畢業或專科畢業滿兩年, 不限科系。

畢業權利義務

              企業若有意願可安排至企業工作,若無安排則不需綁約可到任何企業工作,

              若企業要求至企業工作但無意願前往則須賠償企業繳交給學校的補助款15 萬元整。

文憑

              為教育部正式認可的碩士文憑。

筆試參考書籍

              請參考各專班網頁說明。

可否同時報考兩班

              可以 . 兩班的考試時間不同,所以可以兩專班皆報考。